POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web i el seu contingut són propietat de Miquel Ferrer Amengual, amb DNI 41536959V, (d’ara en endavant MENDÈMIC), amb domicili a C/ Santa Catalina Tomàs 30E, 07500, Manacor, Illes Balears. 

Poden posar-se en contacte amb nosaltres en el domicili indicat, o enviant un correu electrònic a info@mendemic.com 

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, MENDÈMIC, com a responsable i titular del portal web, informa a tots els usuaris i usuàries que facilitin o pretenguin facilitar les seves dades personals, que aquestes seran objecte de tractament que s’hagi registrat entre les activitats de tractament, de conformitat amb el que preveu l’article 30 de l’RGPD. MENDÈMIC, a través dels formularis que posa a disposició dels usuaris i usuàries, pot recopilar la informació personal que es detallarà a continuació amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per poder oferir un servei més personalitzat i eficaç: nom i cognoms, gènere, data de naixement, adreça postal i correu electrònic, número de telèfon, targeta bancària i número de compte. 

L’usuari/ària proporciona la informació sol·licitada voluntàriament. La negativa a subministrar-la té, com a única conseqüència per l’usuari/ària, no rebre informació ajustada a les seves preferències ni els serveix que ofereix el lloc web. 

En marcar la casella corresponent, l’usuari/ària accepta expressament i de forma lliure que les seves dades personals siguin tractades per MENDÈMIC amb les següents finalitats: 

       Oferir-li una millor experiència (de navegació, de compra, etc.). 

       Gestionar el seu compte de MENDÈMIC. 

       Contactar amb l’usuari/ària en cas que es produeixi qualsevol incidència en el servei. 

       Atendre les consultes de l’usuari/ària. 

       Enviar a l’usuari/ària comunicacions comercials. 

       En cas que siguin menors de 14 anys, se sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors pel tractament de dades personals. 

MENDÈMIC, com a responsable del fitxer i del tractament de les dades de caràcter general, està obligat a guardar secret professional respecte a les quals, així com guardar-les, obligacions que subsistiran fins i tot després de finalitzar les relacions contractuals, garanteix en tot moment a l’usuari/ària l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició sobre les dades personals facilitades. Així mateix, es garanteix en tot moment l’exercici dels seus drets a ser notificat/da pel responsable respecte a qualsevol rectificació, supressió o limitació del tractament de dades, excepte que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat, i té dret a no ser objecte d’una decisió que produeixi efectes jurídics basada únicament en el tractament automatitzat, dirigint-se per escrit a l’adreça postal c/ Santa Catalina Tomàs 30E, 07500, Manacor, Illes Balears, o correu electrònic a info@mendemic.com.