Els nostres valors ens fan grans

Moderna i clara

Ens beneficiam de la tecnologia que tenim al nostre abast per impulsar la modernització en el món artístic i artesà. Per a les persones creadores, treballar amb nosaltres és un procés senzill. Pensam en les seves necessitats i els oferim totes les facilitats necessàries amb els recursos de què disposam. 

Justa

Les persones creadores reben un preu just per la seva tasca; pretenem ajudar-les a créixer, no enriquir-nos a costa d’elles. Les seves condicions de treball són òptimes, així, cadascú s’encarrega de fer allò que sap fer, i nosaltres ens encarregam de la resta. 

Propera i local

Som una plataforma d’aquí, de prop. Consideram a tothom que treballa amb nosaltres com una persona, no una màquina, per això els tractam com es mereixen. Tenim, per tant, un contacte continu, definint-nos així com una eina propera i de confiança. 

Eco-responsable

Utilitzam embalatges sostenibles i ecològics. Els materials són reciclats i reciclables, ja que usam el mínim possible de plàstic. A més, gràcies a la subcontractació dels embalatges, contribuïm a la reforestació dels boscos. 

Pro-diversitat

Som una eina inclusiva, multicultural i que recolza els drets dels col·lectius més vulnerables. A més, donam visibilitat a cossos no normatius, perquè així, totes les persones puguin identificar-se amb Mendèmic. 

Igualitària

Creim en la difusió no sexista i contribuïm a assolir la igualtat de gènere. Ens preocupam per eliminar el sexisme en el nostre llenguatge, per així expressar-nos d’una manera realment igualitària per tothom.